สินค้าป้องกันนก รั้วไฟฟ้า สินค้าอื่นๆ ข่าวสารและกิจกรรม
 
 
น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสชนิดเฉียบพลัน
Techno-Bird คัดสรรน้ำยาที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่างๆได้อย่างกว้าง ได้แก่ รา ไวรัส แบคทีเรีย ยีสต์ และสปอร์ ซึ่งผ่านการรับรองจากประเทศเยอรมันและอื่นๆ รวมถึงจากคณะกรรมการอาหารและยา เลขที่ วอส.771/2546 โดยไม่มีสารพิษตกค้างที่เป็นอันตรายแก่คน สัตว์ หรือสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารอัลดีไฮด์ ซึ่งก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

อีกทั้งยังสามารถช่วยขจัดกลิ่นเหม็น กลิ่นอับชื้น ที่เกิดจากสารอินทรีย์ และเชื้อจุลินทรีย์
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใช้ฆ่าเชื้อโรค และขจัดกลิ่นเหม็นอับที่ต้นเหตุ เพื่อปลอดเชื้อโรค และสุขภาพอนามัยที่ดี ได้ผ่านการทดสอบและรับรองคุณภาพจากสถาบันทั้งใน และนอกประเทศในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ จาก
German Society for Hygiene and Microbiology (DGHM)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาจุลชีววิทยา โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
กรมปศุสัตว์ กระทวงเกษตรและสหกรณ์
กลุ่มงานวัณโรคสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค


 
วิธีการใช้
ฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่นละอองยาคุณภาพสูง ภายในอาคาร หรือพื้นผิวที่ต้องการฆ่าเชื้อ ฉีดเช็ด ถู ภายในอาคารหรือพื้นผิวที่ต้องการฆ่าเชื้อ จุ่ม แช่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ต้องการฆ่าเชื้อโรคชนิดอื่นๆ (ยกเว้น เอธิลแอลกอฮอล์)

 
อัตราการใช้และแนะนำการใช้งานที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 0.2 - 2 % w/w ดังนี้
1. เพื่อฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ก่อน / หลัง การปฏิบัติงานใช้ความเข้มข้น 0.2 ? 1 % w/w
2. เพื่อฆ่าเชื้ออุปกรณ์ / เครื่องมือ / เครื่องจักรหลังปฏิบัติงานใช้ความเข้มข้น 0.5 ? 1 % w/w
3. เพื่อฆ่าเชื้อแบบ CIP ใช้ความเข้มข้น 1 % w/w
4. เพื่อฆ่าเชื้อบนมือพนักงานก่อนปฏิบัติงานใช้ความเข้มข้น 0.5 ? 1 % w/w
5. เพื่อพ่นฆ่าเชื้อในบรรยากาศ (Fumigate)ใช้ความเข้มข้น 2 % w/w ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 250 C


ดังนั้น ใช้เบสคอน พี-เอ (BESCON P-A) เจือจางด้วยน้ำสะอาด 10-20 เท่า ใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคที่ผิวหนัง โดยไม่มีความระคายเคืองน้อยมาก

ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของ TEGO 51 หรือ Ampholyt 51 ส่วนผสมส าคัญ ของ BESCON P-A
1. การได้รับการรับรองจากทางราชการ BESCON P-A ซึ่งมีส่วนผสมส าคัญ คือ Ampholyt 51 ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ของ TH.
    Goldschmidt AG. ประเทศเยอรมัน ชื่อทางการค้าในประเทศไทยคือ TEGO 51 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ให้การรับรอง
    BESCON P-A โดยได้เลขทะเบียนที่ วอส. 771/2546
2. ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค
    2.1 ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัส (VIRUS)

เชื้อโรค
(Organisms)

ความเข้มข้น
(Concentration % W/W)

เวลาสัมผัส
(Killing time)
สถานที่ทดสอบ
(Place of Test)
  1. Togaviridae   Alpha virus
  Pest virus
  Rubi virus
  Flavi virus
1
1
1
1
1
1
1
1
  University Taichung,
  Taiwan (09.1986)
  University Taichung,
  Taiwan (09.1986)
  University Hannover,
  Germany (07.1973)
  University Hannover,
  Germany (07.1973)
  2. Orthomyxo -
      viridae
  Inluenza virus   Type A, B, C 1 1   University Milan,
  Italy (06.1978)
  3. Herpesviridae   Alphaherpes virus
  Betaherpes virus
  Gammaherpes virus
1
1
0.5
1
1
0.5
  University Taichung,   Taiwan (09.1986)
  University Milan,
  Italy (06.1978)
  University Hannover,   Germany (05.1969)
  4. Paramyxoviri-
      dae
  Pneumo virus
  Paramyxo virus
  Morbilli virus

1
1
1

1
1
1
  University Taichung,   Taiwan (09.1986)
  University Taichung,   Taiwan (09.1986)
  University Taichung,   Taiwan (09.1986)
  5. Rhabdoviridae   Vesiculo virus
  Vesiculo virus
  Plant rhabdo virus
1
1
1

1
1
1

  University Milan,
  Italy (06.1978)
  University Milan,
  Italy (06.1978)
  University Milan,
  Italy (06.1978)
  6. Poxviridae   Chordopox virus
  Orthopox virus
  Avipox virus
  Capripox virus
  Leporipox virus
  Suipox virus
  Parapox virus
  Entomopox virus   Type A, B, C
  Insectopox virus

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

  University Milan,
  Italy (06.1978)
  University Milan,
  Italy (06.1978)
  University Milan,
  Italy (06.1978)
  University Milan,
  Italy (06.1978)
  University Milan,
  Italy (06.1978)
  University Milan,
  Italy (06.1978)
  University Milan,
  Italy (06.1978)
  University Milan,
  Italy (06.1978)

  University Milan,
  Italy (06.1978)
  7. Picornaviridae   Entero virus
  Cardio virus
  Rhino virus
  Aphto virus
1
1
1
1
1
1
1
1
  University Taichung,   Taiwan (09.1986)
  University Taichung,   Taiwan (09.1986)
  University Taichung,   Taiwan (09.1986)
  University Taichung,   Taiwan (09.1986)
  8. Papovaviridae   Papilloma virus
  Polyoma virus
1
1
1
1
  University Taichung,   Taiwan (09.1986)
  University Taichung,   Taiwan (09.1986)
  9. Adenoviridae   Mastodeno virus
  Aviadeno virus
1
1
1
1
  University Milan,
  Italy (06.1978)
  University Milan,
  Italy (06.1978)

** รายละเอียดของเอกสารเหล่านี้ขอดูได้ที่ บริษัทไทย แมกซ์ จำกัด

   2.2 ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (BACTERIA)

เชื้อโรค
(Organisms)

ความเข้มข้น
(Concentration % W/W)

เวลาสัมผัส
(Killing time)

สถานที่ทดสอบ
(Place of Test)
  1. Corynebacterium             xerosis
  2. Escherichia coli
  3. Micrococcus luteus
  4. Proteus mirabilis
  5. Pseudomonas
     aeruginosa
  6. Salmonella
      typhimurium
  7. Staphylococcus
      aureus
  8. Vibrio       parahaemolyticus
1
1
1
1
1
1
1
1
  1
<1
<1
  1
  1
<1
<1
<1German Society for Hygiene and Microbiology (DGHM), Germany
  1. Compylopbacter       jejuni
  2. Listeria       monocytogenes
  3. Yersinia
      enterocolitica
1
1
1
1
1
1
Leatherhead food Research , Great Britain
  1. Encephalitazoon      cuniculi spores
  2. Bacillus cereus spores
  3. Streptococcus      faecalis
  4. Streptococcus      faecium

1
1
1
1

  1
>1
 5
 5
Seymour S.Block, Disinfectant and antiseptic. A by chemical type, " Surface Active Agents : Amphoteric Compounds.", 1991
  1. Mycobacterium bovis 10 10 Paulas M, 1967 The Dis -infectant effect to some Prepara- tions in tuberculosis contami- nated enviroment Cesk Epi. Mi- crobiol Imunol. 16(4) 228-236
  1. Mycobacterium      tuberculosis 16
2
60
180
สำนักโรคเอดส์วัณโรค
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค

   2.3 ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อรา (Yeasts and Moulds)

เชื้อโรค
(Organisms)

ความเข้มข้น
(Concentration % W/W)

เวลาสัมผัส
(Killing time)

สถานที่ทดสอบ
(Place of Test)
  1. Geotrichum candidum
  2. Penicillium expansum
  3. Asperglifus flavus
  4. Candida albicans
  5. Hansenula anomala
  6. Trichophyton       Mentagrophytes
  7. Mikrosporum gypseum
1
1
1
1
1
1
1
              < 1
                 2
                 5
              < 1
              < 1
              < 1
              < 1

German Society for
Hygiene and Microbiology
(DGHM), Germany
  1. Saccharomyces cercvisiae 1   5 Nutrition and Food Research Netherlands
  1. Saccharomyces cercvisiae 1   5 Institute for food Microbiology LTD. Israel (July, 1982)
  4. Candida albicans 0.2   5   ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะเภสัชศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหิดล (ต.ค. 2543)

ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อหวัดนก
หวัดนก (Bird Flu) เป็นโรคที่เกิดในหมู่สัตว์ปีก สาเหตุของโรคนี้ คือ เชื้อไวรัส (Avian influ-enza viruses) ไวรัสนี้พบในระบบทางเดินอาหารของนกป่ากระจายอยู่ทั่วโลก โดยไม่ก่อให้เกิดโรคในสัตว์และสามารถถ่ายทอดไวรัสไปสู่สัตว์ปีกที่มนุษย์เลี้ยงไว้ เช่น เป็ด ไก่ หรือ ไก่งวง ซึ่งมีอาการรุนแรงถึงตายได้ จากการศึกษาพบว่า ไวรัสที่เป็นโรคติดต่อในสัตว์ปีก เป็นเฉพาะชนิดไวรัส A (Influenza A viruses) ซึ่งรวมถึงกลุ่มย่อยอื่นในกลุ่มไวรัส A
ไวรัส Influenze ชนิด A จัดอยู่ใน Family Orthomyxoviridae ซึ่งเคยถูกทดสอบแล้วว่าสามารถถูกทำลายได้ดี ด้วยสารฆ่าเชื้อโรคกลุ่ม Amphoteric คือ Tego 51 ที่ University of Milan พบว่าจากการทดลองในห้องปฏิบัติการเพียง 1% ของ Tego 51 สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ถึง 99.9% ในเวลาสัมผัส 1-5 นาที สำหรับคำแนะนำการใช้ Tego 51 ในการทำลายไข้หวัดนกประจำวัน นั้น University of Milan แนะนำให้ใช้ส่วนผสมของ Tego 51 ในอัตราส่วนเพียง 2% (เท่ากับเบสคอน พี-เอ) เพราะสามารถทำลายเชื้อหวัดนกได้ภายใน 30 นาที หวัดนก (Bird flu) เกิดจากเชื้อไวรัส Influenza A viruses กลุ่มย่อย H 5 N 1 เป็นกลุ่มไวรัสที่เกิดโรคในสัตว์ปีกที่ถูกทดสอบโดย University of Milan ว่า ถูกทำลายด้วยสาร Tego 51 หรือ Amphoteric ได้ดี

ความไม่ระคายเคือง
1. ผลการทดลองและคณะ (1969) พบว่าเมื่อใช้ Tego 51 ในความเข้มข้น 0.1 ถึง 0.5 ฆ่าเชื้อโรคที่ผิวหนังมีเพียง 0.3%
    (หรือ 3 คนใน 1,000 คน) เท่านั้น ที่เกิดอาการระคายเคือง (บทความในหนังสือเรื่อง Disinfeetant, Sterlization, and Preservation
     ในบทที่ 15 เรื่อง Sufect-Active Agents : Amphoteric Compounds)
2.
ผลการทดลองของ Drs. J.W. Huisman and Fr. A.P. de Groot พบว่า "Tego 51 หรือ Ampholy 51 ในความเข้มข้น 1.0 และ
     0.5% อาจแสดงอาการระคายเคืองต่อผิวหนังน้อยหรือน้อยมาก เมื่อสัมผัสนานกว่า 24 ชั่วโมง แต่จะหายไปภายใน 72 ชั่วโมง
    (จาก RAPPORT NR R 2846 ของ Central Institue for Nutrition and Food Research ประเทศเยอรมัน)


ความไม่เป็นพิษ

1. ผลการทดลองของ Spanjers และ TH (1972) เมื่อให้หนูทดลองกิน Tego 51 แบบเข้มข้น จะพบอัตราตายร้อยละ 50
     ของหนูทดลอง เมื่อได้รับ Tego 3900-4800 มิลลิกรัม/หนูหนัก 1 กิโลกรัม (Central Institute for Nutrition and Food Research,      1972)

     สรุปหนู (rat) น้ำหนัก 1 กิโลกรัม ต้องดื่มเบสคอน พี-เอ (BESCON P-A) ปริมาณ 4-4.5 ลิตรในครั้งเดียว จึงจะมีอัตราการตายที่ 50%

2. ผลการทดลองของ Til และคณะ (1977) ทดลองหาความเป็นพิษเรื้อรังจากการบริโภค Tego 51 ของหนูทดลองนาน 2 ปี
     หนูทดลองจะบริโภค Tego 51 300/1,000,000 ส่วนในอาหาร ไม่พบว่าหนูทดลองมีความผิดปกติใดๆ (Central Institute for
     Nutrition and Food Research, 1977)

     เมื่อเปรียบเทียบกับเบสคอน พี-เอ (BESCON P-A) จะต้องใช้ 15,000/1,000,000 ส่วนในอาหาร (15,000 ppm) ซึ่งนับว่า
     มีความปลอดภัยสูงมาก

3. ผลการทดลองของ Knysse และ Seinen ทดสอบความเป็นพิษจากการหายใจเอา Tego 51 เข้าสู่ร่างกายหนูทดลองพบว่า
     หนูทดลองจะตายร้อยละ 50 ในสภาพอากาศที่มีไอระเหยของ Tego 51 410 มิลลิกรัม/อากาศ 1 ลูกบาศ์กเมตร นาน 8 ชั่วโมง      
     หากมีไอระเหย Tego 51 ต่ำกว่า 160 มิลลิกรัม/อากาศ 1 ลูกบาศ์กเมตร จะปลอดภัยไม่พบว่าหนูทดลองมีอาการผิดปกติใดๆ
     และผลการทดลองเพิ่ม จึงสรุปได้ว่า การมีไอระเหยของ Tego 51 0.1% ปะปนบรรยากาศไม่มีอันตรายใดๆ ต่อหนูทดลอง
     แม้จะอยู่ในสภาวะนั้นนานเท่าใด (Central Institute for Nutrition and Food Research, 1970)

การไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ผลการทดสอบของ Schoberl (1985) รายงานว่าคุณสมบัติการชะล้างของ Tego 51 จะสลายตัวได้ถึงร้อยละ 98 และส่วนสารประกอบ Tego 51 จะสลายตัวได้มากกว่าร้อยละ 75 หลังจากใช้งานสู่สภาพแวดล้อม 30 วัน ซึ่งสูงกว่ามาตราฐานทางกฎหมายของ Gennan Detergent and Cleanser Law (Chemische Werke Huls AG, Marl Germany, 1985)

การไม่ตกค้างของ Tego 51
จากการทดลองของห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร (Laboratory Center for Food and Agricultural Product : LCFA) เมื่อเดือนสิงหาคม 2548 พบว่าเมื่อใช้ Tego 51 ความเข้มข้น 1% แช่ล้างผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ จะมีปริมาณสารตกค้างน้อยมาก คือ มีค่าความเป็นพิษเพียง 0.12 mg/Kg ในผลไม้ 0.30 mg/Kg ในเนื้อสัตว์ และ 2.06 mg/Kg ในผัก ซึ่งถือว่าปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อเทียบกับการทดลองของ Central Institute for Nutrition and Food Research, The Netherlands พบว่า เมื่อให้สัตว์ทดลองหนัก 1 kg. กิน Tego 51 ถึง 3900 mg จึงจะมีอัตราตายร้อยละ 50

สถานที่พ่นนำยาฆ่าเชื้อไวรัส
    - ที่พักอาศัย ภายในบ้าน ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องครัว และบริเวณรอบบ้าน กรงสัตว์เลี้ยง
    - อาคารสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ,ห้องทดลอง,โรงพยาบาล
    - วัด ในพระอุโบสถ หรือบริเวณรอบนอกตัวอาคาร
    - โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป โรงงานเกี่ยวกับการผลิตอาหาร
    - ฟาร์มปศุสัตว์

** แปลจาก TEGO 51, Test report and studies , TH.GOLDSCHMIDT AG , Germany

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้หวัดหมู
ในปัจจุบันโลกผจญสภาวะการระบาดของโรคใหม่ ๆ หรือโรคจากสัตว์สู่คนประเภทตต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาอยู่ในระยะนี้คือ ไข้หวัดนกและซาร์
อย่างไรก็ตาม วันนี้โรคหวัดที่คาดว่าเป็นปัญหาอย่างมาก ก็คือ ?ไข้หวัดหมู (Swine Flu) ซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งชื่อใหม่อย่างเป็นทางการว่า ?ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009? โรคนี้มีรายงานว่าเกิดในทวีปอเมริกา ซึ่งเกิดจาก Virus กลุ่ม Orthomyxovirus (Influenza Virus type A) ที่ก่อให้เกิดอาการไข้หวัดในคนหรือสัตว์

จะเห็นได้ว่า แม้ว่าไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จะเป็นไวรัสชนิด A เช่นเดียวกัน แต่โดยที่ไข้หวัดนกไม่ได้แพร่เชื้อจากคน สู่คน เหมือนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ดังนั้น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จึงมีอันตรายยิ่งกว่าไข้หวัดนก จะเห็นได้ว่า ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้กระจายไปสู่ประเทศต่าง ๆ นับสิบประเทศในระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 1-2 สัปดาห์ เท่านั้น

โชคดีที่เรามีสาร Tego 51 หรือ Ampholyt 51 ซึ่งเป็นสารฆ่าเชื้อ (Disinfectants) ที่ประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม Tego 51 หรือ Ampholyt 51 เป็นสารฆ่าไวรัสหวัดกลุ่ม Orthomyxovirus ทั้งประเภท A, B และ C เช่น ไข้หวัดนก ซาร์และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งได้รับการทดสอบจาก University of Milan ว่า 1% สารละลาย Tego 51 สามารถทำลายเชื้อ ได้ 99.9 % ในเวลา 1 นาที เท่านั้น และผลการทดลองในไทยโดยหน่วยชันสูตร โรคสัตวกำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อเดือนมีนาคม 2552 ว่า สารละลาย Tego 51 หรือ Ampholyt 51 เพียง 0.5% ก็สามารถทำลายหวัดนก (Bird flu) ได้ในเวลา 5 นาที

ในประเทศไทย ได้มีผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 แล้ว แม้จะได้รับการรักษาจนหายแล้วก็ตาม แต่ก็ควรระวัง สิ่งหนึ่งที่ช่วยท่านได้ก็คือ น้ำยาฆ่าเชื้อและขจัดกลิ่นของเทคโน-เบิร์ด ที่มีความเข้มข้นของ Tego 51 หรือ Ampholyt 51 อยู่ถึง 2.0% โดยสามารถใช้ฉีดพ่นในอากาศเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ภายในบ้านพักอาศัย สำนักงาน โรงเรียน รถยนตผ์โดยสาร เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนอุปกรณ์สำนักงาน ลูกบิดประตู บานจับ สามารถใช้ร่วมกับเครื่องจ่ายสบู่เหลว/แอลกอฮอล์อัตโนมัติภายในสำนักงานได้เป็นอย่างดี รวมถึงการฉีดพ่น น้ำยาฆ่าเชื้อและขจัดกลิ่นของเทคโน-เบิร์ด บนมือเพื่อป้องกันทุกครั้ง ก่อนที่จะสัมผัส รับประทานอาหารหรือทำธุระใด ๆ เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดนก ซาร์ และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อย่างได้ผล

ทั้งนี้น้ำยาฆ่าเชื้อและขจัดกลิ่นของเทคโน-เบิร์ด ผ่านการทดสอบแล้วว่ามีค่าความปลอดภัยสูง ไม่มีการตกค้างของสารก่อมะเร็ง ไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวน ไม่จุดติดไฟ และไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อของผู้ใช้งาน และอุปกรณ์ต่างๆแต่อย่างใด 
 
   

สงวนลิขสิทธิ์ © 2010 บริษัท เทคโน-เบิร์ด จำกัด
94 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทร. 0-2598-0578 ฮอตไลน์ 06-1874-6282 แฟกซ์. 0-2598-4720